Cennik


Ewidencja przychodów dla celów podatku zryczałtowanego

Ilość zapisów księgowych

cena netto

do 5 szt.

305,00 zł

6 – 10 szt.

340,00 zł

11 – 20 szt.

400,00 zł

21 – 35 szt.

460,00 zł

36 – 50 szt.

580,00 zł

Za każde kolejne rozpoczęte 20 zapisów

280,00 zł

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Ilość zapisów księgowych

cena netto

do 5 szt.

340,00 zł

6 – 10 szt.

400,00 zł

11 – 20 szt.

520,00 zł

21 – 30 szt.

580,00 zł

31 – 40 szt.

640,00 zł

41 – 50 szt.

700,00 zł

Za każde kolejne rozpoczęte 20 zapisów

340,00 zł

Księgi Handlowe

Ilość zapisów księgowych

cena netto

do 10 szt.

700,00 zł

11 – 20 szt.

820,00 zł

21 – 30 szt.

1000,00 zł

31 – 40 szt.

1180,00 zł

41 – 50 szt.

1300,00 zł

Za każde kolejne rozpoczęte 20 zapisów

460,00 zł

Kadry – Płace

Ilość pracowników

cena netto

od 1-5 pracowników

96,00 zł.

od 5 pracowników w górę

84,00 zł.

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne

cena netto

Przygotowanie umowy o pracę i cywilno-prawnej

200,00 zł

Przygotowanie aneksu do w/w umów

150,00 zł

Założenie teczki osobowej dla jednego pracownika

280,00 zł.

Deklaracja PFRON

300,00 zł.

Zgłoszenie do PFRON

400,00 zł.

Pozostałe usługi

cena netto

Deklaracja Intrastat – wywóz

580,00 zł.

Deklaracja Intrastat – przywóz

580,00 zł.

Raporty do GUS

300,00 zł.

Wysyłanie elektronicznych deklaracji

0,00 zł.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Średnie wynagrodzenie z całego roku podatkowego
(nie mniej niż 900,00 zł)

Analiza księgowań i naliczeń zobowiązań podatkowych
dotyczących okresów poprzedzających podpisanie umowy

Opłata w wysokości 1/2 opłat wymienionych w cennikach
powyżej

Wyprowadzanie zaległości podatkowych

Opłata w wys. opłat wymienionych w cennikach powyżej, minus rabat 20% za każdy pełny rok kalendarzowy

Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

800,00 zł.

Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

600,00 zł.

Udział w czynnościach sprawdzających lub kontrolach

od 350,00 zł

Korekta deklaracji z powodu

dostarczenia dokumentów po terminie

250,00 zł

Zgłoszenie płatnika składek do ZUS

250,00 zł

Sporządzenie Polityki Rachunkowości

1600,00 zł

Sporządzenie przypomnienia o konieczności zapłaty za
fakturę wystawioną przez Biuro Rachunkowe

0,00 zł

Sporządzenie ponaglenia do zapłaty faktury j.w.

160,00 zł

Sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty faktury j.w.

40,00 EUR

Depozyt dla nowych klientów po podpisaniu umowy- kpir i ryczałt

340,00 zł

Depozyt dla nowych klientów po podpisaniu umowy- księgi handlowe

700,00 zł

Opłata obrotowa związana ze zwiększeniem ryzyk po przekroczeniu przychodów ze sprzedaży netto 1 mln złotych

0,5% jednorazowo na koniec roku kalendarzowego

Pozostałe usługi wyceniamy godzinowo

350,00 zł/godz. (w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze)

pozostałe godziny 500,00 zł/godz.